Πρόσκληση σύγκλησης 9ης/28-02-2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στην «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 28η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2023, ημέρα  Τρίτη και ώρα 10:00π.μ., για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 ως εξής:

Θέμα 1

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 11/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα 2

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 12/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα 3

Σύνταξη και εισήγηση σχεδίου του Προϋπολογισμού, του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και του Πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, έτους 2023

Θέμα 4

Περί έγκρισης πρακτικού της ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού από Καταφύγιο Θεοδωριάνων έως Κάτω Κωστηλάτα Θεοδωριάνων»

Θέμα 5

Περί έγκρισης πρακτικού της ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού από θέση Ομαλή Βουργαρελίου έως Οροπέδιο Βουργαρελίου (Θέση Λυκενάκι) Τ.Κ. Βουργαρελίου»

Θέμα 6

Περί έγκρισης πρακτικού της ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Διαμόρφωση Πλατείας Παπαθεοδώρου ΤΚ Κτιστάδων»

Θέμα 7

Περί έγκρισης πρακτικού ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας:  «Προμήθεια εξοπλισμού βιωματικής αναψυχής ανήλικων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» (αποσφράγιση δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς)

Θέμα 8

Περί έγκρισης πρακτικού ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια εξοπλισμού περιβαλλοντικής αναβάθμισης κτιριακής εγκατάστασης και αύλειου χώρου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Βουργαρελίου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» (αποσφράγιση οικονομικής  προσφοράς)

Θέμα 9

Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Διαμόρφωση νέων χώρων βιωματικής αναψυχής ανηλίκων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (Αθαμάνιο – Παλαιοκάτουνο – Τετράκωμο)»

Θέμα 10

Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Διαμόρφωση νέων χώρων βιωματικής αναψυχής ανηλίκων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (Βουργαρέλι – Γραικικό - Ανεμορράχη)»

Θέμα 11

Περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης της μελέτης: «Τοπογραφική αποτύπωση περιοχών βιοκλιµατικής αναβάθµισης κοινόχρηστων δηµοτικών υποδοµών ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων (ΤΠΔ)»

Θέμα 12

Περί έγκρισης της μελέτης: «Επισκευή Λιθόδμητων Τοίχων και Πλακόστρωσης Κεντρικής Πλατείας Βουργαρελίου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 13

Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου

Θέμα 14

Περί έγκρισης της υπ΄ αριθμ. 468/08-02-2023 απόφασης Δημάρχου περί μίσθωσης μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων

Θέμα 15

Περί έγκρισης της υπ΄ αριθμ. 499/10-02-2023 απόφασης Δημάρχου περί μίσθωσης μηχανήματος για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης – διακοπή υδροδότησης λόγω κατάπτωσης στην πηγή Ρομπόλα της ΤΚ Ράμιας

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Χρήστος Χασιάκος