Πρόσκληση σύγκλησης 7ης/23-02-2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

να συμμετέχετε στην «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 23η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2023, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ., για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 ως εξής:

Θέμα 1

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 12/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα 2

Σύνταξη και εισήγηση σχεδίου του Προϋπολογισμού, του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και του Πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, έτους 2023

Θέμα 3

Περί έγκρισης πρακτικού της ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού από Καταφύγιο Θεοδωριάνων έως Κάτω Κωστηλάτα Θεοδωριάνων»

Θέμα 4

Περί έγκρισης πρακτικού της ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού από θέση Ομαλή Βουργαρελίου έως Οροπέδιο Βουργαρελίου (Θέση Λυκενάκι) Τ.Κ. Βουργαρελίου»

Θέμα 5

Περί έγκρισης πρακτικού της ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Διαμόρφωση Πλατείας «Παπαθεοδώρου’’ ΤΚ Κτιστάδων»

Θέμα 6

Περί έγκρισης πρακτικού ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας:  «Προμήθεια εξοπλισμού βιωματικής αναψυχής ανήλικων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 7

Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Διαμόρφωση νέων χώρων βιωματικής αναψυχής ανηλίκων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (Αθαμάνιο – Παλαιοκάτουνο – Τετράκωμο)»

Θέμα 8

Περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης της μελέτης: «Τοπογραφική αποτύπωση περιοχών βιοκλιµατικής αναβάθµισης κοινόχρηστων δηµοτικών υποδοµών ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων (ΤΠΔ)»

Θέμα 9

Περί έγκρισης της μελέτης: «Επισκευή Λιθόδμητων Τοίχων και Πλακόστρωσης Κεντρικής Πλατείας Βουργαρελίου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 10

Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου

Θέμα 11

Περί έγκρισης της υπ΄ αριθμ. 468/08-02-2023 απόφασης Δημάρχου περί μίσθωσης μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων

Θέμα 12

Περί έγκρισης της υπ΄ αριθμ. 499/10-02-2023 απόφασης Δημάρχου περί μίσθωσης μηχανήματος για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης – διακοπή υδροδότησης λόγω κατάπτωσης στην πηγή Ρομπόλα της ΤΚ Ράμιας

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Χρήστος Χασιάκος