Πρόσκληση σύγκλησης 4ης/14-02-2023 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Kαλείσθε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,η οποία θα διεξαχθεί «Δια περιφοράς», μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου πρόσφορου τρόπου, την 14η του μηνός Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 10.00 π.μ. και ώρα λήξης 11.00 π.μ.,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4954/2022 (ΦΕΚ Α’ 136), για τη λήψη απόφασης,στα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα της ημερήσιας διάταξης:

1.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης σχεδίου Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2023 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Πολιτιστικού & Αθλητικού Κέντρου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων έτους 2023»

2.

ΘΕΜΑ

Συγκρότηση επιτροπών: α) Παραλαβής και παρακολούθησης συμβάσεων προμηθειών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων σε εφαρμογή του άρθρου 221 Ν. 4412/2016 β) Παραλαβής αντικειμένου συμβάσεων παροχής υπηρεσιών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων σε εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016» γ) Παραλαβής ανταλλακτικών και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για το έτος 2023

3.

ΘΕΜΑ

Περί συγκρότησης Επιτροπής Συντήρησης, επισκευής οχημάτων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

4.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτιωτικά - Περιβαλλοντικά Έργα Υποδομής Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Αγνάντων» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

 

Η διαδικασία της «διά περιφοράς» λήψης απόφασης θα γίνειως εξής:

  • Κάθε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου θα συμπληρώσει – ψηφίσει στο συνημμένο ειδικό έντυπο, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
  • Οι απαντήσεις (ψηφοφορία) κάθε μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πρέπει να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail: angiekmal@yahoo.grή με άλλο πρόσφορο τρόπο (π.χ. μήνυμα κινητής τηλεφωνίας., τηλεφωνικά), την 14η του μηνός Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 10.00 π.μ. και ώρα λήξης 11.00 π.μ.
  • Τυχόν απόψεις – παρατηρήσεις, παρακαλούμε να συσχετίζονται με τα ανωτέρω θέματα, προκειμένου να καταχωρηθούν στα πρακτικά.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΧΑΪΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ