Πρόσκληση συμμετοχής σε μεικτή «δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη» συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Καλείστε να συμμετέχετε σε μεικτή «δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη», τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος, στο Βουργαρέλι την 7η του μηνός Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 4761/29.01.2022 (ΦΕΚ 290/Β/29.01.2022), με φυσική παρουσία για πλήρως εμβολιασμένους (παράγραφος 2 του άρθρου 9) ή νοσήσαντες κατά το τελευταίο εξάμηνο (σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9), τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων, και για τους λοιπούς «με τηλεδιάσκεψη» άνευ οποιουδήποτε περιορισμού αναφορικά με τον αριθμό των συμμετεχόντων, μέσω της εφαρμογής «Ζoom», και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου παρ.3 άρθρο 76 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18, αλλά και τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ.1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55 Α’/11-3-2020) και της εγκυκλίου ΥΠΕΣ 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στο θέμα που αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα της ημερήσιας διάταξης

 

Θέμα 1

Διατύπωση γνώμης επί του προσχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων έτους 2023

 

- Μέχρι την ημέρα διεξαγωγής της συνεδρίασης, πρέπει να ενημερωθεί ο Πρόεδρος για τον τρόπο (είτε δια ζώσης, είτε μέσω τηλεδιάσκεψης) συμμετοχής σας σε αυτή (Προθεσμία ενημέρωσης: Δευτέρα 06/02/2023, ώρα: 14.00μ.μ.).

Ο Πρόεδρος

 

Ιωάννης Χάιδος