Πρόσκληση σύγκλησης 3ης/27-01-2023 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Kαλείσθε  σε Τακτική Μεικτή  «Δια ζώσης», τηρουμένων των υγειονομικών  μέτρων και των οδηγιών του ΥΠ.ΕΣ.  «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» και με «Τηλεδιάσκεψη», μέσω της εφαρμογής Ζoom, Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος, στο Βουργαρέλι την 27η του μηνός Ιανουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 375/Α.Π: 39167/02.06.2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., τα άρθρα 41 & 78 του Ν.4954/ΦΕΚ Α’ 136/09.07.2022, την Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 66528/ΦΕΚ Β/5874/19.11.2022 και τα άρθρα 3 & 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης,στα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα της ημερήσιας διάταξης:

1.      

ΘΕΜΑ

Παροχή γνώμης επί του σχεδίου Κανονισμού Τιμολόγησης και του σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος του Α.Σ.Δ.Σ.Α. Π. Ηπείρου για το 2023

2.      

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής δωρεάς Αράπη – Καραγιάννη Βασιλικής

3.      

ΘΕΜΑ

Περί χαρακτηρισμού της οδού στη θέση «Σκαλά» Τ.Κ. Παλαιοκατούνου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων ως αγροτικής

4.      

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής παράτασης παραχώρησης κατά χρήση με μίσθωμα του Δασικού Χωριού «ΚΕΔΡΟΣ» Καταρράκτη Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

5.      

ΘΕΜΑ

Εισήγηση για Συμμετοχή του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

6.      

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Βελτιωτικά έργα υποδομής στην ΤΚ Καταρράκτη»

7.      

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδών στις ΤΚ Μικροσπηλιάς – Λεπιανών – Ράμιας και Κεντρικού»

8.      

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδών ΤΚ Αθαμανίου και ΤΚ Τετρακώμου»

9.      

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης οικισμού Κάτω Γραικικού Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

10.  

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδού οικισμού Παλαιοχωρίου ΤΚ Αθαμανίου»

11.  

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτιωτικά έργα Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

12.  

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση πρόσβασης στον οικισμό Μηλιανά και Φάγγος ΤΚ Κάτω Καλεντίνης»

13.  

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση στέγης πρώην Δημοτικού Σχολείου ΤΚ Διστράτου»

14.  

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ΄αριθμ. 39/05-01-2023 απόφασης Δημάρχου περί μίσθωσης μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικράτησαν στην περιοχή από τις 9-12-2022 έως και τις 12-12-2022

15.  

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της Οριστικής Μελέτης Οδοποιίας της οδού Καταρράκτης – Βουργαρέλι (από Χ.Θ. 0+918,40 έως Χ.Θ. 7+800,63) του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

16.  

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης σχεδίου «Προϋπλογισμού Οικονομικού έτους 2023 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Πολιτιστικού και Αθλητικού Κέντρου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων έτους 2023

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΧΑΪΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ