Πρόσκληση σύγκλησης 1ης/25-01-2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στην «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 25η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μεσημβρινή, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με της σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 ως εξής:            

Θέμα 1

Περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων προϋπολογισμού μικρότερου του 1.000.000€ για το έτος 2023

Θέμα 2

Περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού από Καταφύγιο Θεοδωριάνων έως Κάτω Κωστηλάτα Θεοδωριάνων»

Θέμα 3

Περί ακύρωσης της ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «Αρχιτεκτονική µελέτη βιοκλιµατικής αναβάθµισης κοινόχρηστων δηµοτικών υποδοµών ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων  (ΤΠΔ)»

Θέμα 4

Περί έγκρισης των Πρακτικών 1, 2, 3 και 4 του Δημόσιου Φανερού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση του Δημοτικού ακινήτου (οικοπέδου) του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων στην Άρτα

Θέμα 5

Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Βελτιωτικά έργα υποδομής στην ΤΚ Καταρράκτη»

Θέμα 6

Περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδών στις ΤΚ Μικροσπηλιάς – Λεπιανών – Ράμιας και Κεντρικού»

Θέμα 7

Περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδών ΤΚ Αθαμανίου και ΤΚ Τετρακώμου»

Θέμα 8

Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης οικισμού Κάτω Γραικικού Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 9

Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδού οικισμού Παλαιοχωρίου ΤΚ Αθαμανίου»

Θέμα 10

Περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτιωτικά έργα Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 11

Περί έγκρισης της μελέτης με τίτλο: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού στη θέση «Σκάλα» ΤΚ Παλαιοκατούνου»

Θέμα 12

Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση πρόσβασης στον οικισμό Μηλιανά και Φάγγος ΤΚ Κάτω Καλεντίνης»

Θέμα 13

Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση στέγης πρώην Δημοτικού Σχολείου ΤΚ Διστράτου»

Θέμα 14

Περί έγκρισης της υπ΄αριθμ. 39/05-01-2023 απόφασης Δημάρχου περί μίσθωσης μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικράτησαν στην περιοχή από τις 9-12-2022 έως και τις 12-12-2022

Θέμα 15

Περί υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ» - Άξονας Προτεραιότητας: 2.6 «Παροχή πόσιμου νερού και διαχείριση υδάτων» με τίτλο: «Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας»

Θέμα 16

Περί υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον Και Αειφόρος Ανάπτυξη» - Άξονας Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)»,ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής  με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Δικτύων Ύδρευσης

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

                                                                                             Χρήστος Χασιάκος