Πρόσκληση σύγκλησης 2ης/03-01-2023 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Μετά την ματαίωση - λόγω έλλειψης απαρτίας - της προγραμματισθείσας συνεδρίασης στον τόπο και το χρόνο που είχε οριστεί με την υπ’ αριθ. 5923/22.12.2022 Πρόσκληση (21/2022), καλείσθε  εκ νέου σε Τακτική Μεικτή «Δια ζώσης», τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και των οδηγιών του ΥΠ.ΕΣ. «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» και με «Τηλεδιάσκεψη», μέσω της εφαρμογής Ζoom, Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος, στο Βουργαρέλι την του μηνόςΙανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019,  τα άρθρα 41 & 78 του Ν.4954/ΦΕΚ Α’ 136/09.07.2022, την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 72546/ΦΕΚ 6445 Β΄/16.12.2022και τα άρθρα 3 & 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στοθέμα που αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα της ημερήσιας διάταξης:   

 

1.

ΘΕΜΑ

Περί ψήφισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, έτους 2023

2.

ΘΕΜΑ

Δυνατότητα υποβολής γνώμης Δημοτικού Συμβουλίου επί αντικειμενικών αξιών ακινήτων

3.

ΘΕΜΑ

Περί απευθείας αγοράς οικοπέδου, ιδιοκτησίας της κ. Βασιλείου Λουϊζας του Άγγελου, στη θέση «Καναβοτόπι» εντός του οικισμού Βουργαρελίου, της Τ.Κ. Βουργαρελίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

4.

ΘΕΜΑ

Περί µείωσης τελών ενοικίου σε κατάστηµα που στεγάζεται σε ακίνητο του Δήµου, στην πλατεία του οικισμού Αγνάντων, της Τ.Κ. Αγνάντων του Δήµου Κεντρικών Τζουµέρκων Ν. Άρτας, για το έτος 2022

5.

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης από το ΥΠ.ΕΣ. για λειτουργικές δαπάνες Σχολείων (Δ’ κατανομή) του Δήμου Κεντρκών Τζουμέρκων, έτους 2022, ποσού 22.496,20 €

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΪΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ