Πρόσκληση σύγκλησης 22ης/29-12-2022 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε, λόγω του κατεπείγοντος των θεμάτων, σε έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,η οποία θα γίνει «δια περιφοράς»την 29η του μηνός Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη, ώρα 12.00 μ.μ. -13.00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του  ν. 4954/2022 (ΦΕΚ Α’ 136).

  1.  

ΘΕΜΑ

Περί αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, έτους 2022

  1.  

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης απόφασης Δημάρχου για την μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης λόγω έντονων βροχοπτώσεων στις 08/12/2022

  1.  

ΘΕΜΑ

Περί μίσθωσης μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και συγκεκριμένα των ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων που επικράτησαν στην περιοχή από τις 9-12-2022 έως και τις 12-12-2022

 

 Η διαδικασία της «διά περιφοράς» λήψης απόφασης θα γίνειως εξής:

  • Κάθε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου θα συμπληρώσει – ψηφίσει στο συνημμένο ειδικό έντυπο, τόσο για το κατεπείγον της συνεδρίασης, όσο και για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
  • Οι απαντήσεις (ψηφοφορία) κάθε μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πρέπει να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail: angiekmal@yahoo.gr)ή με άλλο πρόσφορο μέσο/τρόπο, την 29η του μηνός Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης 12.00 μ.μ. και ώρα λήξης 13.00 μ.μ.
  • Τυχόν απόψεις – παρατηρήσεις, παρακαλούμε να συσχετίζονται με τα ανωτέρω θέματα, προκειμένου να καταχωρηθούν στα πρακτικά.
  • Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω της ματαίωσης της συνεδρίασης της 27/12/2022 και κατόπιν: a) Του από 28/12/2022 αιτήματος του Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την κάλυψη της δαπάνης προς τη ΜΕΑ Ηπείρου (εισφορά απορριμμάτων τελευταίου τετραμήνου), β) των εισηγήσεων της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορούν τον προϋπολογισμό έτους 2022 και γ) των αποφάσεων Δημάρχου λόγω έκτακτης ανάγκης (Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου με αριθμ. πρωτ. 196052/8934/12-12-2022 περί κήρυξης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων σε κατάσταση έκτατης ανάγκης), οι οποίες πρέπει να εγκριθούν στο αμέσως επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο από την ανάρτησή τους (Ημερομηνίες ανάρτησης: 8/12/2022 και 27/12/2022).