Πρόσκληση σύγκλησης 45ης/28-12-2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στην «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 28η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00πμ, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με της σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), με της διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 ως εξής:

Θέμα 1

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού "Αμπέλια-Θεοδωρέικα" Τ.Κ. Τετρακώμου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 2

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού "Κυψέλη-Ρουπακιά" Τ.Κ. Κυψέλης Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 3

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού "Παλαιοκάτουνο-Βαρκά" Τ.Κ. Παλαιοκατούνου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 4

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού  "Αγιά Σωτήρα - Ποταμιά'' ΤΚ Παλαιοκατούνου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 5

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού Τμήματος ''Πτέρη-Ανεμορράχη'' ΤΚ Κεντρικού Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Χρήστος Χασιάκος