Πρόσκληση σύγκλησης 44ης/27-12-2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στην «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 27η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με της σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), με της διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 ως εξής: 

Θέμα 1

Περί ορισμού διαχειριστικής επιτροπής κληροδοτήματος – κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης «Παλούκης Κωνσταντίνος»

Θέμα 2

Σχέδιο καθορισμού συντελεστών τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για το έτος 2023

Θέμα 3

Περί έγκρισης πρακτικού ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας:  «Προμήθεια εξοπλισμού βιωματικής αναψυχής ανήλικων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 4

Περί έγκρισης πρακτικού ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια εξοπλισμού περιβαλλοντικής αναβάθμισης κτιριακής εγκατάστασης και αύλειου χώρου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Βουργαρελίου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 5

Περί λήψης απόφασης προσλήψεων προσωπικού

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Χρήστος Χασιάκος