Πρόσκληση σύγκλησης 20ης/27-12-2022 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Kαλείσθε σε Τακτική Μεικτή «Δια ζώσης», τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και των οδηγιών του ΥΠ.ΕΣ. «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» και με «Τηλεδιάσκεψη», μέσω της εφαρμογής Ζoom, Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος, στο Βουργαρέλι την27η του μηνόςΔεκεμβρίου 2022, ημέραΤρίτη και ώρα14:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019,  τα άρθρα 41 & 78 του Ν.4954/ΦΕΚ Α’ 136/09.07.2022, την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 72546/ΦΕΚ 6445 Β΄/16.12.2022και τα άρθρα 3 & 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης,στο θέμα που αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα της ημερήσιας διάταξης:

1.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης Ισολογισμού – Αποτελεσμάτων χρήσεως του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, οικονομικού έτους  2021

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΪΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ