Πρόσκληση σύγκλησης 31ης/07-09-2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στην «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 7η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μεσημβρινή, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με της σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), με της διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 ως εξής:

                                                                                                                                                                                                                                             

Θέμα 1

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού από θέση Ομαλή Βουργαρελίου έως Οροπέδιο Βουργαρελίου (Θέση Λυκενάκι) Τ.Κ. Βουργαρελίου»

Θέμα 2

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού από Καταφύγιο Θεοδωριάνων έως Κάτω Κωστηλάτα Θεοδωριάνων»

Θέμα 3

Περί υποβολής πρότασης χρηματοδότησης  στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την κατασκευή έργων και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού με στόχο την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση

Θέμα 4

Περί υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκληση 08_ΕΠΑΝΕΚ – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ

Θέμα 5

Περί εξειδίκευσης πίστωσης από τον ΚΑ 00-6431.001 με τίτλο: «Τουριστική προβολή Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 6

Περί εξειδίκευσης πίστωσης από τον ΚΑ 00-6434.001 με τίτλο: «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Χρήστος Χασιάκος