Πρόσκληση σύγκλησης 30ης/31-08-2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα 1

Περί  έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. Αθαμανίου (θέση Αγία Κυριακή)  του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 2

Περί ορισμού υπολόγου ΧΕΠ

Θέμα 3

Περί έγκρισης της μελέτης: «Βελτιωτικά έργα υποδομής ΔΕ Αγνάντων»

Θέμα 4

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Βελτίωση βατότητας δημοτικής οδού Γουριανών – Χρυσοσπηλιώτισσας»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Χρήστος Χασιάκος