Πρόσκληση σύγκλησης της 29ης/31-08-2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στην «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 31η του μηνός Αυγούστου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00μμ, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με της σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), με της διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 ως εξής:

                                                                                                                                                                                                                                             

Θέμα 1

Εισήγηση αναμόρφωσης – τροποποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2022

Θέμα 2

Περί τροποποίησης της με ΑΠ 3141/21-07-2022 σύμβασης παροχής υπηρεσιών: «Διάθεση προσωπικού για την κάλυψη δράσεων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 3

Περί έγκρισης πρακτικού της ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Διαμόρφωση νέων χώρων βιωματικής αναψυχής ανηλίκων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (Βουργαρέλι – Γραικικό – Ανεμορράχη)»

Θέμα 4

Περί έγκρισης πρακτικού της ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ανακαίνιση–Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Ανεμορράχης Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 5

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εργασίες αποπεράτωσης Πνευματικού Κέντρου Μικροσπηλιάς»

Θέμα 6

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επείγουσες παρεμβάσεις του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για την αποκατάσταση καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες»

Θέμα 7

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτιωτικά έργα Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 8

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδών στην ΤΚ Μικροσπηλιάς – Λεπιανών – Ράμιας και Κεντρικού»

Θέμα 9

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Άμεσες παρεμβάσεις αποκατάστασης ζημιών και αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 10

Περί περαίωσης των εργασιών της σύμβασης και οριστική παραλαβή της μελέτης: «Σύνταξη μελέτης οριοθέτησης χειμάρρου στον οικισμό Αγορασιά ΤΚ Κάτω Αθαμανίου»

Θέμα 11

Περί έγκρισης της μελέτης: «Βελτίωση βατότητας δημοτικής οδού Γουριανών – Χρυσοσπηλιώτισσας»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Χρήστος Χασιάκος