Πρόσκληση σύγκλησης 14ης/31-08-2022 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε σε Τακτική Μεικτή  «Δια ζώσης», τηρουμένων των υγειονομικών  μέτρων και των οδηγιών του ΥΠ.ΕΣ.  «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» και με «Τηλεδιάσκεψη», μέσω της εφαρμογής Ζoom (σχετικό link και οδηγίες θα σας αποσταλούν με νέο e-mail), Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος, στο Βουργαρέλι την 31η του μηνός Αυγούστου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 375/Α.Π: 39167/02.06.2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., τα άρθρα 41 & 78 του Ν.4954/ΦΕΚ Α’ 136/09.07.2022και των παρ. 3δ και 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης,στα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.

ΘΕΜΑ

Περί αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, έτους 2022   

2.

ΘΕΜΑ

Επί αιτήματος της κ. Μωραϊτη Βασιλικής για χορήγηση άδειας πώλησης εποχιακών αγροτικών προϊόντων στην περίμετρο της πλατείας Θεοδωριάνων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

3.

ΘΕΜΑ

Περί επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. Αθαμανίου (θέση Αγία Κυριακή)  του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

4.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της 14/2022 Απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, για ανάθεση ελέγχου οικονομικών καταστάσεων έτους 2021

5.

ΘΕΜΑ

Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης των δημοτικών γηπέδων ποδοσφαίρου των Τ.Κ. Βουργαρελίου και Τ.Κ. Καταρράκτη, στον Αθλητικό Όμιλο Κεντρικών Τζουμέρκων (Α.Ο.Κ.)

6.

ΘΕΜΑ

Περί παραχώρησης κατά χρήση χώρου στο Κοινοτικό Γραφείο Καταρράκτη, για την στέγαση Αγροτικού Ιατρείου

7.

ΘΕΜΑ

Περί παραχώρησης κατά χρήση του αύλειου χώρου και των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σχολείου Παλαιοχωρίου Βουργαρελίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, για τη διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης

8.

ΘΕΜΑ

Περί συγκρότησης επιτροπών χαρακτηρισμού εδαφών έργων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

9.

ΘΕΜΑ

Περί συγκρότησης επιτροπών ελέγχου και ποιότητας υλικών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

10.

ΘΕΜΑ

Περί συγκρότησης επιτροπών  παραλαβής έργων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΪΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ