Πρόσκληση σύγκλησης της 27ης/27-07-2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στην «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 27η του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00πμ, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με της σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), με της διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 ως εξής:

                                                                                                                                                                                                                                             

Θέμα 1

Περί έγκρισης των Πρακτικών 1, 2, 3 και 4 του Δημόσιου Φανερού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση του Δημοτικού ακινήτου (οικοπέδου) του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων στην Άρτα

Θέμα  2

Περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Επέκταση δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Κορακάδα ΤΚ Αθαμανίου»

Θέμα 3

Περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Συντήρηση νεκροταφείου Καταρράκτη ΤΚ Καταρράκτη»

Θέμα 4

Περί έγκρισης ισολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 5

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Διαμόρφωση νέων χώρων βιωματικής αναψυχής ανηλίκων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (Βουργαρέλι – Γραικικό – Ανεμορράχη)»

Θέμα 6

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Ανακαίνιση–Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Ανεμορράχης Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 7

Περί συμμετοχής στο πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών (ΟΑΕΔ)

Θέμα 8

Περί λήψης απόφασης προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα καθαριότητας (άρθρο 107 Ν.4483/17) έτους 2022 (διάρκειας σύμβασης δύο μήνες)

Θέμα 9

Περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Ανακαίνιση – Συντήρηση διατηρητέου κτηρίου Μικροσπηλιάς Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Χρήστος Χασιάκος