Πρόσκληση σύγκλησης 13ης/20-07-2022 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε σε μεικτή «δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη», τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος, στο Βουργαρέλι την 20η του μηνός Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4940/ΦΕΚ 112Α/14-06-2022, την υπ’αρ. 380/15-06-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/ ΦΕΚ 136 τεύχ. Α’/09-07-2022, την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.41628/14.07.2022/ΦΕΚ 3734/Β/14.07.2022 και των παρ. 3δ και 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα της ημερήσιας διάταξης:

1.

ΘΕΜΑ

Περί αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, έτους 2022

2.

ΘΕΜΑ

Περί παραίτησης και αντικατάστασης μέλους από την «Επιτροπή Παρακολούθησης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων»  του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

3.

ΘΕΜΑ

Περί ορισμού μελών της επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 196 του Ν.4555/18 για τον καθορισμό του τιμήματος εκμίσθωσης Δημοτικού κτηρίου (πρώην Δημοτικού Σχολείου Κτιστάδων) στην Τ.Κ. Κτιστάδων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

4.

ΘΕΜΑ

Περί επιχορήγησης Πολιτιστικών Σωματείων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας, έτους 2022

5.

ΘΕΜΑ

Παραχώρηση κατά χρήση της πλατείας Αγίου Γεωργίου του οικισμού Αγνάντων της Τ.Κ. Αγνάντων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων στον Εκπολιτιστικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο των Απανταχού Αγναντιτών «ΤΑ ΑΓΝΑΝΤΑ»

6.

ΘΕΜΑ

Παραχώρηση κατά χρήση της πλατείας Αγίας Τριάδας του οικισμού Διστράτου της Τ.Κ. Διστράτου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων στον Σύλλογο των Απανταχού Διστρατιωτών Άρτας»

7.

ΘΕΜΑ

Περί χορήγησης άδειας για πώληση χαλβά Φαρσάλων και παιχνιδιών στην πλατεία «Παναγιάς» της Τ.Κ. Μελισσουργών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (για το χρονικό διάστημα από 12/08/2022 έως και 15/08/2022)

8.

ΘΕΜΑ

Περί παραχώρησης κατά χρήση δημοτικού χώρου στην Τ.Κ. Θεοδωριάνων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, για την πώληση εποχικών τοπικών προϊόντων από τον Βεντίστα Παναγιώτη του Χρήστου

9.

ΘΕΜΑ

Καθορισμός ορίων ταχύτητας στην οδό Καταρράκτης - Βουργαρέλι

10.

ΘΕΜΑ

Καθορισμός ορίου ταχύτητας εντός οικισμού Βουργαρελίου

11.

ΘΕΜΑ

Περί διοργάνωσης εκδήλωσης, στην Ι.Μ. Αγίου Γεωργίου Βουργαρελίου, για την κήρυξη της Επανάστασης του 1821 στα Τζουμέρκα 

12.

ΘΕΜΑ

Περί διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων (χορωδίες) στην πλατεία του οικισμού Κυψέλης της Τ.Κ. Κυψέλης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

13.

ΘΕΜΑ

Επί αιτήματος της κ. Θεοχάρη Ευσταθίας

14.

ΘΕΜΑ

Περί απευθείας εκμίσθωσης Δημοτικού κτηρίου στην πλατεία του οικισμού Θεοδωριάνων της Τ.Κ. Θεοδωριάνων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

15.

ΘΕΜΑ

Χαρακτηρισμός οδού Αθαμάνιο – Θεοδώριανα ως επαρχιακής

16.

ΘΕΜΑ

Χαρακτηρισμός οδού Τ.Κ. Κάτω Αθαμανίου  ως επαρχιακής

17.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 44/2022 μελέτης του έργου: «Ισόγειο Περίπτερο Περιοδικής Λειτουργείας (Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος) στην  Τ.Κ. Αγνάντων  του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

18.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 45/2022 μελέτης του έργου: «Ισόγειο Περίπτερο Περιοδικής Λειτουργείας (Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος) στην  Τ.Κ. Βουργαρελίου  του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

19.

ΘΕΜΑ

Περί αιτημάτων Πολιτιστικών Συλλόγων Καταρράκτη για την Ονοματοδοσία του Ορειβατικού Καταφυγίου Καταρράκτη

- Μέχρι την ημέρα διεξαγωγής της συνεδρίασης, πρέπει να ενημερωθεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ. για τον τρόπο (είτε δια ζώσης, είτε μέσω τηλεδιάσκεψης) συμμετοχής σας σε αυτή (Προθεσμία ενημέρωσης: Τετάρτη 20/07/2022, ώρα: 14.00 μ.μ.).