Πρόσκληση σύγκλησης της 12ης/26-04-2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στην «δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 26η του μηνός Απριλίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 ως εξής:

                                                                                                                                                                                                                                             

Θέμα 1

Περί έγκρισης της μελέτης με τίτλο: «Προμήθεια Αστικού Εξοπλισμού για την αναβάθμιση ελευθέρων κοινόχρηστων χώρων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 2

Περί υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 5360/23-07-2020 Πρόσκλησης Β’ υποβολής προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση - Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για το έτος 2021