Πρόσκληση σύγκλησης της 35ης/29-09-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στη «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 29η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30μμ, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 ως εξής:

 

Θέμα 1

Αναμόρφωση – τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2021

Θέμα 2

Περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 5.000,00€ σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Α195/2019 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων

Θέμα 3

Περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 3.223,78€ σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 37/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Άρτας

Θέμα 4

Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Αντικατάσταση στέγης Δημοτικού κτηρίου Διστράτου ΤΚ Διστράτου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα5

Περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Επισκευή πρώην Δημοτικού Σχολείου Παλαιοχωρίου ΤΚ Βουργαρελίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 6

Περί αποδοχής επιχορήγησης ΟΑΕΔ και κατανομή ποσού 15.110,20€

Θέμα 7

Λήψη απόφασης επί αιτήματος Μαργώνη Βασιλικής για διαγραφή τελών ύδρευσης

Θέμα 8

Λήψη απόφασης επί αιτήματος Χρόνη Χρήστου για διαγραφή τελών ύδρευσης

Θέμα 9

Λήψη απόφασης επί αιτήματος Στάμου Ιωάννη για διαγραφή τελών ύδρευσης

Θέμα 10

Περί αποδοχής δωρεάς από τον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων, οικοπέδου 5.000 τ.μ. (5 στρεμμάτων), ιδιοκτησίας του Κουτσούκη Ελευθερίου στην Τ.Κ. Θεοδωριάνων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων