Πρόσκληση σύγκλησης 9ης/27-06-2020 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Άρθρο 10 ΠΝΠ - ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’)

 

 

    Καλείσθε σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, η οποία θα διεξαχθεί «δια τηλεδιάσκεψης», την 27η του μηνός Ιουνίου 2020, ημέρα Σάββατο, Ώρα 12.00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αρ.163/Α.Π.:33282/29.05.2020 (ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Δήμων).

    Ακολουθεί ο πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

1.       

 

 

ΘΕΜΑ

 

 

Περί τροποποίησης της υπ΄αριθμ. 197/2013 κανονιστικής απόφασης επιβολής τελών ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας

 

2.       

 

 

ΘΕΜΑ

 

 

Περί λήψης απόφασης για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06)

 

3.       

 

 

ΘΕΜΑ

 

Περί προκήρυξης ανοιχτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών για την ανάδειξη της παλαιάς γεννήτριας και του περιβάλλοντος χώρου στον οικισμό Θεοδώριανα της Δ.Ε. Θεοδωριάνων

 

4.       

 

 

ΘΕΜΑ

 

 

Περί έγκρισης της υπ΄αριθμ. 29/2020 μελέτης του έργου: «Βελτιωτικά έργα Δ.Ε. Αγνάντων – Δ.Ε. Μελισσουργών»

 

 

5.       

 

 

ΘΕΜΑ

 

 

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 32/2020 μελέτης «Προμήθεια εξοπλισμού περιβαλλοντικής αναβάθμισης κτιριακής εγκατάστασης και αύλιου χώρου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Βουργαρελίου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

 

 

6.       

 

 

ΘΕΜΑ

 

 

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 33/2020 μελέτης «Προμήθεια εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντα χώρου Δημοτικού Σχολείου Βουργαρελίου»

 

 

7.       

 

 

ΘΕΜΑ

 

 

Περί έγκρισης της υπ΄αριθμ. 34/2020 μελέτης του έργου: «Ενεργειακή, αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κτιριακής εγκατάστασης και αύλιου χώρου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Βουργαρελίου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

 

 

8.       

 

 

ΘΕΜΑ

 

 

Περί έγκρισης της υπ΄αριθμ. 28/2020 μελέτης του έργου: «Ισόγειο Περίπτερο Περιοδικής Λειτουργείας (Κ.Υ.Ε. Τύπου OPEN BAR) ΑΠΟΘΗΚΗΣ & W.C» στην Τ.Κ. Παλαιοκατούνου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

 

 

9.       

 

 

ΘΕΜΑ

 

 

Περί μίσθωσης τμήματος πλατείας Αγίων Αναργύρων, οικισμού Παλαιοκατούνου Τ.Κ. Παλαιοκατούνου

 

 

10.   

 

 

ΘΕΜΑ

 

 

Περί μίσθωσης δημοτικού κτηρίου στον οικισμό Ανεμορράχης (δημοτικός ξενώνας)  της Τ.Κ. Ανεμορράχης

 

 

11.   

 

 

ΘΕΜΑ

 

 

Περί αναμόρφωσης - τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2020

 

 

12.   

 

 

ΘΕΜΑ

 

 

Περί πρόσληψης τεσσάρων (4) ατόμων στο πλαίσιο της κάλυψης δράσεων πυροπροστασίας έτους 2020

 

 

13.   

 

 

ΘΕΜΑ

 

 

Περί πρόσληψης οκτώ (8) ατόμων στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης του COVID-19

 

 

14.   

 

 

ΘΕΜΑ

 

 

Περί έγκρισης της υπ΄αριθμ. 26/2020 μελέτης του έργου: «Βελτίωση δρόμων στην  Τ.Κ. Καψάλων»

 

 

15.   

 

 

ΘΕΜΑ

 

 

Περί έγκρισης Απόφασης Δημάρχου για την προμήθεια ανταλλακτικών και την επισκευή του οχήματος πλύσης κάδων, λόγω έκτακτης ανάγκης