ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (2 ΜΗΝΕΣ)

     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                              Βουργαρέλι    11-06-2024

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ                                          Αριθ. Πρωτ.:   2438

Ταχ. Δ/νση: Βουργαρέλι

Τ.Κ.: 47045

Πληροφορίες:  Κ. Λαμπράκης

Τηλ.: 2685360215

Email: lamkon@dhmosktzoumerkwn.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 206  του Ν.3584/2007

2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994.                                                                    

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδάφιο ιε του Ν. 3812/2009

4. Τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2 του Συντάγματος

5.  Την υπ΄αριθμ.: 163/28.05.2024 απόφαση  της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων με θέμα: «Περί λήψης απόφασης προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα καθαριότητας έτους 2024 (διάρκειας σύμβασης δύο μήνες)».

6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (ΦΕΚ/2789/τ.Β'/15-10-2012).

Ανακοινώνει:

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, (δίμηνης διάρκειας) συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα :

 

Ειδικότητα

Χρονική Διάρκεια Απασχόλησης

Αριθμός Ατόμων

 

 

 

 

 

 

Εργάτες/εργάτριες καθαριότητας

 

 

2 μήνες

 

2

 

 

Στο Δήμο μας, απαιτείεται να προσληφθεί επιπρόσθετο προσωπικό, για την αποκομιδή των απορριμμάτων τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο επειδή διαπιστώνονται αυξημένες ανάγκες στην υπηρεσία καθαριότητας, οι οποίες προκαλούνται από την εξαιρετικά αυξημένη τουριστική κίνηση στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων και ο πληθυσμός που κατοικεί τριπλασιάζεται. Επιπλέον, απαιτείται να μπει σε λειτουργία  και τρίτο απορριμματοφόρο καθώς και για την ανάγκη κάλυψης των αδειών του προσωπικού.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

 

2) Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα  τυπικά προσόντα για πρόσληψη στο Δημόσιο με σύμβαση ορισμένου χρόνου  

  

 

 

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται  στα γραφεία του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων  από 12/06/2024 έως 18/06/2024. (Δ/νση: Βουργαρέλι, τηλ: 2685360215,2685360228) στο τμήμα προσωπικού του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στη Διαύγεια.

                                                      

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΑΚΟΣ