Οργάνωση και λειτουργία της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων μέχρι την ενσωμάτωση αυτών στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας

Με την με αριθμ. πρωτ. 58/05-01-2024 απόφασή του ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων έχοντας υπ’ όψιν: 

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 27 και 29 του ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/06.10.2023 τεύχος Α’)«Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Τη συστατική πράξη της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, ΦΕΚ 709Β/6/29-04-2011
 4. Την υπ’ αριθμ.1317/οικ.109105/19-12-2023 (ΑΔΑ: ΨΡΓΧ46ΜΤΛ6-4Μ1) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ μετά την κατάργηση των Ν.Π.Δ.Δ. και των κοινωφελών επιχειρήσεων των δήμων (ν. 5056/2023)».
 5. Την υπ’ αριθμ.1271/οικ.102775/28-11-2023 (ΑΔΑ: 60ΗΩ46ΜΤΛ6-ΩΘΤ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Κατάργηση νομικών προσώπων των ΟΤΑ A΄ βαθμού και μεταφορά οργανικών μονάδων και θέσεων προσωπικού στους δήμους».
 6. Την υπ’ αριθμ. 29/02-01-2024 απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 24Β/03-01-2024)
 7. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (ΦΕΚ 2789Β/15-10-2012),όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 8. Τις ασκούμενες δραστηριότητες της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων.
 9. Τις υφιστάμενες οργανικές μονάδες του Δήμου που ασκούν παρεμφερείς/ομοειδείς αρμοδιότητες.
 10. Το γεγονός ότι ο Δήμος μας από 01-01-2024 εκπληρώνει τους σκοπούς των καταργούμενων νομικών προσώπων και εξυπηρετεί τις δραστηριότητες που αυτά ασκούσαν.
 11. Την ανάγκη απρόσκοπτης άσκησης των αρμοδιοτήτων των καταργούμενων νομικών προσώπων και τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου στο νέο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί από 01-01-2024.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α.Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων εκπληρώνει τους σκοπούς της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, όπως αναφέρονται στην συστατική της πράξη (ΦΕΚ 709Β/6/29-04-2011).

Β.Οι αρμοδιότητες της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, όπως αναφέρονται στην συστατική της πράξη (ΦΕΚ 709Β/6/29-04-2011) καιμέχρι τη θέση σε ισχύ του νέου οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας, θα ασκούνται ως εξής:

1. Οι κάτωθι αρμοδιότητες Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στις οποίες περιλαμβάνεται, ιδίως (Άρθρο 75 παρ 1 περιπτ δ΄):

 • Η υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα βρεφικής − παιδικής ηλικίας − τρίτης ηλικίας.
 • Η δημιουργία και λειτουργία:

− κέντρου πρόληψης από εξαρτησιογόνες ουσίες,

− δημοτικού ιατρείου,

− προγράμματος για την υποστήριξη των νέων που έχουν παραβατική συμπεριφορά,

 • Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
 • Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου και της Κοινότητας.
 • Η πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας.
 • Η εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις:

− παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών,

− βρεφοκομείων,

− ορφανοτροφείων,

− κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας,

− ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων,

− γηροκομείων

− Βοήθεια στο Σπίτι

− Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας

− Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας

− Κέντρων για ΑΜΕΑ

− ελληνικής γλώσσας στους μετανάστες,

− αναψυχής ατόμων με αναπηρία

− Η λειτουργία Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)

 • Η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύνατων δημοτών, με την παραχώρηση δημοτικών και κοινοτικών οικοπέδων σε αυτούς ή με την παροχή χρηματικών βοηθημάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης.

και η άσκηση των σχετικών σκοπών και δράσεων της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, όπως αναφέρονται στην συστατική της πράξη (ΦΕΚ 709Β/6/29-04-2011), θα ασκούνται από τις αντίστοιχες καθ’ ύλην αρμόδιες οργανικές μονάδες του Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.

2. Οι κάτωθι αρμοδιότητες Παιδείας στις οποίες περιλαμβάνονται, ιδίως (Άρθρο 75 παρ 1 περιπτ. στ):

− η λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής,

− η λειτουργία σχολής χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής,

− η λειτουργία ωδείου,

− η λειτουργία φιλαρμονικής

και η άσκηση των σχετικών σκοπών και δράσεων της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, όπως αναφέρονται στην συστατική της πράξη (ΦΕΚ 709Β/6/29-04-2011), θα ασκούνται από τις αντίστοιχες καθ’ ύλην αρμόδιες οργανικές μονάδες του Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.

3. Την εποπτεία και την ευθύνη της λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) αναλαμβάνει ο Δήμαρχος.

Γ.Η κάθε μία οργανική μονάδα του δήμου επεμβαίνει κατά τεκμήριο δικής της αρμοδιότητας, σύμφωνα με τον οικείο ΟΕΥ, στον κύκλο των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, σκοπών και δράσεων της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, όπως περιγράφονται αναλυτικά στην συστατική της πράξη.

Δ. Υπηρεσίες λειτουργικής υποστήριξης του ανωτέρω καταργηθέντος νομικού προσώπου και των μονομελών και συλλογικών οργάνων αυτού, με οριζόντιες υποστηρικτικές αρμοδιότητες, ομοειδείς με αντίστοιχες αρμοδιότητες του οικείου Δήμου (εκκαθάριση δαπανών, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού), θα ασκούνται - μέχρι τη θέση σε ισχύ του νέου οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας- από τις αντίστοιχες καθ’ ύλην αρμόδιες οργανικές μονάδες του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.

Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΑΚΟΣ