Ανάθεση της εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Με την με αριθμ. πρωτ. 82/09-01-2024 απόφασή του ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων έχοντας υπ’ όψιν:

 1. την περίπτ. ι’ της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010  όπως προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α’)
 2. το άρθρο 75 του Ν.3463/06 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010
 3. την ανάγκη ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Α.Αναθέτει, χωρίς αμοιβή, στα κάτωθι μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου, από 09-01-2024 μέχρι 31-01-2025 εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, όπως αναλύονται παρακάτω:

1. Στoν κ. Σπύρο Γεώργιο του Βασιλείου, ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο σε θέματα Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, αναθέτει τα εξής:

 • Την εποπτεία και το συντονισμό δράσεων στον τομέα του πολιτισμού για την προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο και συγκεκριμένα:
  • Την ανάπτυξη και την αποτελεσματική λειτουργία των πολιτιστικών υποδομών (μουσείων, μνημείων και ιστορικών χώρων) της περιοχής του Δήμου
  •  Την διοργάνωση και την εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων (θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις)
  • Την διοργάνωση ιστορικών εκδηλώσεων και τοπικών εορτών για την προβολή και την προώθηση του τοπικού πολιτισμού
  • Την ευθύνη της επικοινωνίας και της συνεργασίας με τους τοπικούς φορείς, συλλόγους και σωματεία και την κατάρτιση σε συνεργασία με το Δήμαρχο του ετήσιου προγράμματος πολιτιστικών δράσεων και εκδηλώσεων
 • Την εποπτεία και τον συντονισμό εφαρμογής προγραμμάτων ενίσχυσης του μαζικού, ερασιτεχνικού και μαθητικού αθλητισμού και την διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων
 • Τη μέριμνα ως προς την επάρκεια του αθλητικού υλικού των προγραμμάτων, των εκδηλώσεων όπως και του εξοπλισμού των αθλητικών εγκαταστάσεων.
 • Την εποπτεία και τον συντονισμό του σχεδιασμού και της υλοποίησης προγραμμάτων και αθλητικών εκδηλώσεων τοπικής σημασίας. Την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων ενίσχυσης των τοπικών αθλητικών ομάδων και ανάπτυξης των αθλητικών δραστηριοτήτων σε τοπικό επίπεδο
 • Την πραγματοποίηση δράσεων για τη νεολαία και λοιπών εκπαιδευτικών προγραμμάτων

2. Στην κα. Αλέτρα – Καραβασίλη Βασιλική του Χρήστου, ως Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο σε θέματα Εθελοντισμού και Υγείας, αναθέτει τα εξής:

 • Την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού, της συμμετοχικότητας, της κοινωνικής συνείδησης και ευθύνης, των δικτύων αλληλεγγύης με την ενθάρρυνση και υποστήριξη εθελοντικών οργανώσεων, συλλόγων τυπικών ή άτυπων ομάδων ενεργών πολιτών Οργανισμών και Ιδρυμάτων, που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου του Δήμου στους αντίστοιχους τομείς
 • Την προώθηση και την ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών
 • Την ανάπτυξη και υλοποίηση προγράμματος χορηγιών και κοινωνικής ανταμοιβής από πολίτες, επιχειρήσεις και φορείς που ενδιαφέρονται να συνδράμουν στις δράσεις του Δήμου
 • Την  παρακολούθηση και υποστήριξη των σχέσεων συνεργασίας του Δήμου με άλλους Δήμους
 • Την παρακολούθηση των πολιτικών και τη συμμετοχή του Δήμου σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, καθώς και τη μέριμνα για τη λήψη μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας

3. Στον κ. Μπασιούκα Δημήτριο του Γεωργίου, ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο σε θέματα Διαχείρισης Κρίσεων και Τουριστικής Προβολής, αναθέτει τα εξής:

 • Την εποπτεία και τον συντονισμό δράσεων σε θέματα κλιματικής αλλαγής
 • Την υποστήριξη παρεμβάσεων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, έκτακτων και επικίνδυνων καταστροφών (σεισμοί, πλημμύρες, σφοδρές χιονοπτώσεις, πυρκαγιές)
 • Τη συγκέντρωση αιτημάτων των πολιτών, την διενέργεια ερευνών και την υποβολή προτάσεων για έργα πρόληψης στο πλαίσιο της διαχείρισης κρίσεων
 • Την εποπτεία και τον συντονισμό του σχεδιασμού και της πραγματοποίησης προγραμμάτων τουριστικής προβολής της περιοχής του Δήμου (π.χ. παραγωγή τουριστικού υλικού και εκδόσεις πρακτικών οδηγών για τους ταξιδιώτες, συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού, δημιουργία δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλες περιοχές εντός και εκτός  της χώρας κ.λπ.)
 • Τη συμμετοχή σε εκθέσεις, δίκτυα, οργανισμούς και φορείς και ανάληψη πρωτοβουλιών για τη σύναψη συνεργασιών για τον τουρισμό
 • Την υποστήριξη και την ανάδειξη τουριστικών επιχειρήσεων και τη δημιουργία νέων τουριστικών προϊόντων
 • Την εφαρμογή μηχανισμών ενημέρωσης / πληροφόρησης των επισκεπτών της περιοχής. Την επίβλεψη, εποπτεία και συντονισμό της λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας visittzoumerka.gr
 • Την τουριστική – επιχειρηματική αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων του Δήμου

4. Στον κ. Τζαμάκο Παναγιώτη του Νικολάου, ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο σε θέματα Ενέργειας και Ορεινών Περιοχών, αναθέτει τα εξής:

 • Την εποπτεία και τον συντονισμό δράσεων μείωσης ενεργειακού κόστους με:
  • Την υποστήριξη εφαρμογής μέτρων μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων του Δήμου, καθώς και των δικτύων ηλεκτροφωτισμού των δημόσιων κοινόχρηστων χώρων
  • Την αξιοποίηση ήπιων μορφών ενέργειας
 • Τη μέριμνα για θέματα ενίσχυσης των ορεινών/μειονεκτικών περιοχών και άρσης της απομόνωσής τους (ψηφιακός μετασχηματισμός, εισοδηματικές πολιτικές, οικονομικές ενισχύσεις κλπ)

Β.Τα έγγραφα που αφορούν σε θέματα υψηλής σπουδαιότητας και τα οποία απευθύνονται σε Δημόσιες αρχές υπογράφονται από το Δήμαρχο.

Γ.Οι ανωτέρω Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα βρίσκονται σε απόλυτη συνεργασία με τους κατά τόπο και καθ’ ύλην αρμόδιους Αντιδημάρχους.

Δ.Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στις υπηρεσίες του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων www.dhmosktzoumerkwn.gr.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΑΚΟΣ