Εκλογή μελών Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Στο Βουργαρέλι, την 05/01/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 το μεσημέρι, το δημοτικό συμβούλιο, συνήλθε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, σε ειδική «δια ζώσης» συνεδρίαση, κατόπιν της υπ’ αρ. 6400/29.12.2023 πρόσκλησης του συμβούλου του συνδυασμού «Τζουμερκιώτικη Δημοτική Πορεία» του εκλεγέντος δημάρχου κ. Ριζάκη Παναγιώτη, που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους,  για την εκλογή των μελών Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων. 

Για την εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής, διεξήχθη διπλή μυστική ψηφοφορία, με δύο ξεχωριστά ψηφοδέλτια. Ένα ψηφοδέλτιο της πλειοψηφίας και ένα ψηφοδέλτιο για το σύνολο της μειοψηφίας.

Στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων η Δημοτική Επιτροπή αποτελείται από το Δήμαρχο/Πρόεδρο και από δύο (2) συμβούλους της πλειοψηφίας και δύο (2) συμβούλους της μειοψηφίας.

Μετά το πέρας της προβλεπόμενης από το Νόμο διαδικασίας, η Πρόεδρος ανακοίνωσε στο δημοτικό συμβούλιο τα ονόματα των εκλεγομένων μελών της δημοτικής επιτροπής για τη θητεία από 05.01.2024 έως την 30η Ιουνίου 2026 ως εξής:

Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής είναι ο Δήμαρχος: Χασιάκος Χρήστος

Α. Τακτικά μέλη παράταξης δημάρχου:

1. Στασινός Γεώργιος

2. Γαλάνης Αντώνιος

Αναπληρωματικά μέλη παράταξης δημάρχου

1. Τσαλοκώστας Παναγιώτης 

2. Μπασιούκας Δημήτριος 

Β. Τακτικά μέλη από τις παρατάξεις της μειοψηφίας:

1. Αθανασούλας Γεώργιος

2. Ζαβιτσάνου Ερασμία

Αναπληρωματικά μέλη από τις παρατάξεις της μειοψηφίας:

1. Κώστας Βασίλειος

2. Πλεύρης Νικόλαος