ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σήμερα ημέρα Πέμπτη 25 Αυγούστου 2023 , συνεδρίασε η επιτροπή για την έκδοση πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, που αποτελείται από τους εξής υπαλλήλους: Πρόεδρος Λαμπράκης Κωνσταντίνος, μέλη Κουτσούκης Κωνσταντίνος και Κατέρου Γεωργία.

            Η επιτροπή, αφού εξέτασε τις αιτήσεις των υποψηφίων, συνέταξε τον συνημμένο πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων.