ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(2 μήνες)

     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                     Βουργαρέλι    03/11/2021

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ                                  Αριθ. Πρωτ.:   5452

Ταχ. Δ/νση: Βουργαρέλι

Τ.Κ.: 47045

Πληροφορίες:  Κ. Λαμπράκης

Τηλ.: 2685360215

FΑΧ: 2685022322

 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(2 μήνες)

 

 Ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

 Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 206  του Ν.3584/2007
  2. Τις διατάξεις του άρθρου14 του Ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.  4 του άρθρου 20 του Ν. 2738/1999
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδάφιο ιε του Ν. 3812/2009.
  4.  Την υπ΄αριθμ.: 219/2021 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων με θέμα: «Περί λήψης απόφασης προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα καθαριότητας (άρθρο 107 Ν.4483/17) έτους 2021 (διάρκειας σύμβασης δύο μήνες).
  5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (ΦΕΚ/2789/τ.Β'/15-10-2012).

                                                                                                           Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας , τριών ατόμων και συγκεκριμένα:

 

Ειδικότητες

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

 

 

 

 

 

 

Εργατών/τριών προσωπικό καθαριότητας

 

 

2 μήνες

 

2

Οδηγού Απορριμματοφόρου -φορτηγού (ΔΕ 29) με δίπλωμα Γ ή Δ Κατηγορίας

 

 

2 μήνες

 

1

         

          Λόγω εκτάκτων αυξημένων αναγκών στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων είναι απαραίτητη η πρόσληψη δύο ατόμων  με ειδικότητα εργατών/τριών καθαριότητας  για την αποκομιδή απορριμμάτων ως πλήρωμα απορριμματοφόρouκαι ενός οδηγού για το απορριμματοφόρο, διότι ο Δήμος μας δεν διαθέτει επαρκές  προσωπικό αυτών των ειδικοτήτων. Το διάστημα από τέλος Νοεμβρίου έως αρχές Ιανουαρίου διαπιστώνονται αυξημένες ανάγκες στην Υπηρεσία καθαριότητας οι οποίες προκαλούνται από την εξαιρετικά αυξημένη τουριστική κίνηση στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων. Η κάλυψη των αναγκών του Δήμου γίνεται με τη λειτουργία δύο απορριμματοφόρων (ένα στη ΔΕ Αγνάντων και ένα στην ΔΕ Αθαμανίας) με μόνιμο προσωπικό 6 άτομα (2 οδηγοί και 4 εργάτες καθαριότητας – ένας οδηγός και δύο εργάτες ανά Δημοτική Ενότητα),διότι συνταξιοδοτήθηκε ένας μόνιμος υπάλληλος – εργάτης καθαριότητας και υπάρχει ανάγκη κάλυψης των αδειών του μόνιμου προσωπικού.

          Επιπλέον, βρίσκεται σε έξαρση η πανδημία του COVID-19 και είναι αυξημένες οι ανάγκες για την αποκομιδή των απορριμμάτων στο πλαίσιο λήψης μέτρων προστασίας και αντιμετώπισης του COVID-19.

  

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 

1) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

 

2)Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα  τυπικά προσόντα για πρόσληψη στο Δημόσιο με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

             

Για την ειδικότητα των Οδηγών:

1) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ ή Δ κατηγορίας

 

2) Oµώνυµο ή αντίστοιχο τίτλο ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/83 ή άλλο ισότιµο τίτλο σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας

Ή

 οµώνυµο ή αντίστοιχο, απολυτήριο τίτλος αναγνωρισμένης    κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο τίτλο σχολής της αλλοδαπής

Ή

Απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

ΚΑΙ

3)Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)

 

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται  στα γραφεία του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (Δ/νση: Βουργαρέλι, τηλ: 2685360215,2685360228) στο τμήμα προσωπικού του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στη Διαύγεια.

 

      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

                                                                  ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΑΚΟΣ