ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την ωρίμανση και δημοπράτηση έργων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Ο   Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμόκατά το άρθρο 117 του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ Α/147/8-8-2016) με σφραγισμένεςπροσφορές η δημόσια σύμβαση για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την ωρίμανση και δημοπράτηση έργων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων», με κριτήριο ανάθεσης της«πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής»,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016». Η πλέονσυμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των Διαγωνιζομένων, που δεν έχουν αποκλειστεί, όπως ειδικότερα ορίζεται σε σχετικό άρθρο της διακήρυξης.

Ο  ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας έχει ως εξής:

Α/Α

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ΕΤΗ)

ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΕΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

ΣΥΝΟΛΟ (€)

1

Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός,      πτυχιούχος Α.Ε.Ι.

20

1

53

541,35

28.691,55

2

Τεχνικός Γεωλόγος ή Γεωτεχνικός Μηχανικός, πτυχιούχος Α.Ε.Ι.

20

1

39

541,35

21.112,65

3

Πολιτικός Μηχανικός, πτυχιούχος Α.Ε.Ι.

10

1

28,25

360,90

10.195,80

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

60.000,00

 

 

 

 

 

ΦΠΑ 24%

14.400,00

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

74.400,00

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Στοιχεία τεχνικών δεδομένων, Έντυπο οικονομικής προσφοράς) δωρεάν και σε πλήρη ηλεκτρονική μορφή από στην ιστοσελίδα του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων www.dhmosktzoumerkwn.gr και την ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ www.eprocurement.gov.gr.

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό διατίθενται στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας

 

Οδός

:

Βουργαρέλι

Ταχ.Κωδ.

:

47045

Τηλ.

:

2685360225

Telefax

:

2685022223

E-mail

:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πληροφορίες

:

Ιωάννης Μαυρίκης

 

Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης και παραλαβής των προσφορών έχει οριστεί η 10/08/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ (λήξη παράδοσης των προσφορών), στο Δημαρχείο Κεντρικών Τζουμέρκων, Βουργαρέλι Άρτας, ΤΚ 47045.

Στη διαδικασία ανάθεσης γίνονται δεκτοί:

  1. Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων.

  1. Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να πληροί υποχρεωτικά τις ελάχιστες προϋποθέσεις που αφορούν στις τεχνικές και επαγγελματικές τους ικανότητες. Ως ελάχιστες προϋποθέσεις νοούνται τα ακόλουθα:

Αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και εμπειρία στην υλοποίηση Συμβάσεων και Υπηρεσιών συναφών (τουλάχιστον τρία (3)) με την προκηρυσσόμενη, την οποία να μπορούν να τεκμηριώσουν επαρκώς. Ως συναφής θεωρείται η άνω των δέκα (10) ετών εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών σε θέματα οργάνωσης, διοίκησης και διαχείρισης μεγάλων έργων. Η εμπειρία αυτή θα αποδεικνύεται από τη συμμετοχή του Διαγωνιζόμενου σε υλοποίηση συμβάσεων Συμβούλου Επίβλεψης (Construction Manager) και Συμβούλου Διαχείρισης (Project Manager) σε μεγάλα συγχρηματοδοτούμενα έργα. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στην παραπάνω εμπειρία – τεχνογνωσία θα πρέπει να περιλαμβάνεται και η ενασχόληση με θέματα Χρονικού Προγραμματισμού, Ελέγχου Μελετών (και από πλευράς κατασκευασιμότητας-constructability), Ελέγχου Κόστους, Ελέγχου Προμετρήσεων – Προϋπολογισμών υπό Δημοπράτηση Έργων και Διαχείρισης Κατασκευών σε PIS (Πληροφοριακό Σύστημα Έργου). Επιπλέον συναφής εμπειρία θεωρείται και η υλοποίηση σύμβασης Συμβούλου υποστήριξης Υπηρεσιών και παρακολούθησης της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες.

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Το Τεύχος των Τεχνικών Δεδομένων (Φάκελος του Έργου) και τα Τεύχη Δημοπράτησης εγκρίθηκαν από την Προϊσταμένη Αρχή με την υπ. αρ. 174/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων. Το αποτέλεσμα του συνοπτικού διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων.