Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για ανάθεση της υπηρεσίας: Διάθεση προσωπικού για την κάλυψη δράσεων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση της υπηρεσίας «Διάθεση προσωπικού για την κάλυψη δράσεων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (Δ.Π.)», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 180.000,00€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 27/02/2017 και ώρα 10:00.Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η διαδικασία θα διενεργηθείμε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 27/02/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00.

Δικαίωμα συμμετοχήςέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και δημοτικές επιχειρήσεις που ασκούν την ως άνω δραστηριότητα, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν εγγύηση συμμετοχής ποσού1.451,61€.

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος .

Για να υποβληθούν αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα δηλαδή να διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΑΡΝΕΛΗΣ