ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

∆Ε28 Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων
(ΦορτωτήΕκσκαφέα JCB)

Συνημμένα αρχεία ένα (1)