Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: Επισκευή Δημοτικού κτηρίου Ανεμορράχης

O Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης των τιμών Τιμολογίου της Μελέτης   (Άρθρο 4.4.α του Ν.1418/84 και Άρθρο 6  του Π.Δ.609/85)  για την ανάδειξη Μειοδότη κατασκευής του έργου για την ανάθεση του έργου «Επισκευή Δημοτικού κτηρίου Ανεμορράχης» προϋπολογισμού 24.514,98  € και συνολικά απαιτούμενης δαπάνης με την αξία του Φ.Π.Α. και της Αναθεώρησης  30.410,95 € σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 21/2016  Μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων.

Τo έργο θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ.   Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12/07/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 ενώπιον της οικείας επιτροπής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας στο Βουργαρέλι Άρτας, μέχρι τις 7/07/2016. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 20 ΕΥΡΩ. εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια. Δεν θα χορηγηθεί έντυπο οικονομικής προσφοράς και οι διαγωνιζόμενοι θα συντάξουν και υποβάλουν την οικονομική προσφορά τους σε δικό τους έντυπο (Άρθρο 6 παρ.2 του Π.Δ. 609/85 και άρθρο 5 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ))

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί

α.   ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α1 και άνω  στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

β. αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι εγγεγραμμένοι στο αντίστοιχο Μ.Ε.Ε.Π. Της χώρας τους που καλύπτουν τις κατηγορίες και τις τάξεις του έργου.

γ.   αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο στην χώρα τους όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών.

δ.   Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων (τέως Νομαρχιακά μητρώα) για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 491,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι  12/02/2017. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26853-60225, FAX επικοινωνίας 26850-22223, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Ιωάννης Μαυρίκης.