ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

O Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης των τιμών Τιμολογίου της Μελέτης   (Άρθρο 4.4.α του Ν.1418/84 και Άρθρο 6  του Π.Δ.609/85)  για την ανάδειξη…
Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων διακηρύττει ότι την 5η του μηνός Ιουλίου του έτους 2016  ημέρα Τρίτη και ώρα  10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο  Βουργαρελίου, στο Βουργαρέλι, θα…
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΟΚΤΑΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΡΙΑ (3)
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης για την εργασία Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης των Δ.Ε. Αγνάντων - Μελισσουργών»συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας…
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης για την εργασία «Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης της  Δ.Ε. Αθαμανίας και Δ.Ε.  Θεοδωριάνων» συνολικής…
Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων διακηρύττει ότι την 31η του μηνός  Μαΐου του έτους 2016  ημέρα Τρίτη και ώρα  10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο  Βουργαρελίου, στο Βουργαρέλι, θα…