Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω ΜηΜΕΔ

Θέµα: ∆ηµοσιοποίηση στοιχείων σύµβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.∆.

 

Το Αυτοτελές Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων κατ’ εφαρµογή: 1. Της παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 2. Της Απόφασης του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών ∆ΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ.Β’) προτίθεται να προβεί σε δηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Βελτίωση - αναβάθµιση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης πρώην ∆ήµου Αγνάντων», προϋπολογισµού 193.548,39€.

Το έργο χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 προσέγγιση CLLD LEADER" µε συγχρηµατοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριµένα από την ΣΑ 082/1. Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕ08210000.

Η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής κλήρωσης, µέσω του µητρώου µελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων (Μη.Μ.Ε.∆.) που τηρείται στην ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr, θα γίνει την Τετάρτη, 02/09/2020 και ώρα 10:15πµ, στο Βουργαρέλι Άρτας, για την επιλογή µελών επιτροπής διαγωνισµού του ως άνω έργου.

Το παρόν θα δηµοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών (www.ggde.gr) µέσω της διαδικτυακής εφαρµογής Μη.Μ.Ε.∆., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 221 παρ. 10 και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων (www.dhmosktzoumerkwn.gr).

 

Ο Προϊστάµενος

 

Ιωάννης Μαυρίκης

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ