Πρόσκληση σύγκλησης 14ης/22-06-2020 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 10 ΠΝΠ - ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’)

 

Καλείστε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα γίνει «με τηλεδιάσκεψη» την 27η του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 14:00μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, λόγω του κατεπείγοντος των θεμάτων, αλλά και τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 και την παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55 Α’/11-3-2020), καθώς και  τις Εγκυκλίους 18318/13-3-2020 και 20930/31-03-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών. Ακολουθεί ο πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1

Περί καθορισμού όρων δημοπράτησης για την μίσθωση τμήματος πλατείας Αγίων Αναργύρων, οικισμού Παλαιοκατούνου ΤΚ Παλαιοκατούνου

Θέμα 2

Περί καθορισμού όρων δημοπράτησης για την μίσθωση δημοτικού κτηρίου στον οικισμό Ανεμορράχης (δημοτικός ξενώνας) ΤΚ Ανεμορράχη

Θέμα 3

Περί έγκρισης δαπάνης και καθορισμού όρων δημοπράτησης του έργου: «Βελτιωτικά έργα ΔΕ Αγνάντων – ΔΕ Μελισσουργών»

 

Η διαδικασία της «διά περιφοράς» λήψης απόφασης θα γίνει ως εξής:

·         Κάθε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής θα συμπληρώσει – ψηφίσει στο συνημμένο ειδικό έντυπο.

·         Οι απαντήσεις (ψηφοφορία) κάθε μέλους, θα πρέπει να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail: info@dhmosktzoumerkwn.gr) ή με άλλο πρόσφορο τρόπο, την Παρασκευή,  26-06-2020 και ώρα 14:00μ.μ. – 15:00 μ.μ.

·         Τυχόν απόψεις – παρατηρήσεις, παρακαλούμε να συσχετίζονται με κάθε ένα από τα ανωτέρω θέματα, προκειμένου να καταχωρηθούν στα πρακτικά.

·         Εάν οι παρατάξεις επιθυμούν να συμπεριληφθούν οι απόψεις – παρατηρήσεις στην απόφαση κάθε θέματος, παρακαλούμε να διατυπώσουν περίληψη αυτών.