Σφάλμα
  • Αποτυχία διαγραφής του 8219126039fc986cf57e64cd15a1284d.js

Πρόσκληση σύγκλησης 8ης/16-06-2020 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Άρθρο 10 ΠΝΠ - ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’)

 

    Καλείσθε σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,η οποία θα γίνει «δια περιφοράς», την 16ηη του μηνός Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη, Ώρα Έναρξης 12.00 και Ώρα Λήξης 13.30 μ.μ.,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, λόγω του κατεπείγοντος των θεμάτων, αλλά και τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 και τηνπαρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55 Α’/11-3-2020), καθώς καιτις Εγκυκλίους 18318/13-3-2020, 20930/31-03-2020 και 163/29-05-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.

 Ακολουθεί ο πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.     

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής και κατανομής πίστωσης ποσού: α) 45.016,39 ευρώ και β)22.496,49 από την Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών, που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού covid-19.

2.     

ΘΕΜΑ

Περί αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2020

3.     

ΘΕΜΑ

Περί αύξησης προϋπολογισμού ενταγμένης πράξης με τίτλο: «Αναβάθμιση προσβασιμότητας και εξυπηρέτησης ΑμεΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

4.     

ΘΕΜΑ

Περί χαρακτηρισμού ως δημοτικής οδού του τμήματος Πάτερ Κοσμάς – Κυψέλη (χωματόδρομος)

5.     

ΘΕΜΑ

Περί υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο-Αστική Αναζωογόνηση 2019-2020

6.     

ΘΕΜΑ

Παροχή γνώμης επί του σχεδίου κανονισμού τιμολόγησης και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2020 του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου

7.     

ΘΕΜΑ

Περί καθορισµού θέσης για άδεια ψησίµατος καλαµποκιού στην Τ.Κ. Αθαμανίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

8.     

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 1: «Βιοκλιματική ανάπλαση πρώην Δημαρχείου Αγνάντων» της Πράξης: «Βιοκλιματική αναβάθμιση πρώην Δημαρχείου Αγνάντων και προσθήκη παιδικής χαράς με ανακυκλωμένα υλικά εκπαιδευτικού χαρακτήρα» με Κωδικό ΟΠΣ 5001122 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

 

9.     

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδών Τ.Κ. Μεσούντας» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

10. 

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στο ρέμα Γκοφρίτο στην Τ.Κ. Αθαμανίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

11. 

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Περιτοίχιση Νεκροταφείου Αβαρίτσας Τ.Κ. Παλαιοκατούνου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

12. 

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Έργα αποκατάστασης υποδομών Δ.Ε. Μελισσουργών» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

13. 

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εξειδικευμένες εργασίες άμεσης ενίσχυσης και αποκατάστασης της φέρουσας ικανότητας των λιθόκτιστων τοίχων αντιστήριξης της κεντρικής πλατείας Βουργαρελίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

14. 

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδού προς οικισμό «Καρούλες» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

15. 

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτιωτικά έργα υποδομής στην ΤΚ Βουργαρελίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

16. 

ΘΕΜΑ

Περί οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή και στεγανοποίηση προαύλιου χώρου πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Λεπιανών»του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

17. 

ΘΕΜΑ

Περί προσωρινής παραλαβής του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Βουργαρελίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας»

18. 

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 22/2020 μελέτης «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης και υδρομάστευση Δ.Ε. Αθαμανίας»

19. 

ΘΕΜΑ

Επί αιτήματος διαγραφής χρέωσης τελών ύδρευσης στην Τ.Κ. Θεοδωριάνων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

20. 

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης προσωρινής μεταστέγασης του Νηπιαγωγείου Παλαιοκατούνου στην Τ.Κ. Βουργαρελίου για το σχολικό έτος 2020-2021 

21. 

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης ίδρυσης παραρτήματος του Νηπιαγωγείου Αθαμανίου στο Τετράκωμο Άρτας και γνωμοδότησης του Δ.Σ. για την ανάληψη λειτουργικών δαπανών και δαπανών συντήρησης

22. 

ΘΕΜΑ

Περί επικαιροποίησης της υπ’ αριθμ. 17/2020 μελέτης «Μελέτες οδικού δικτύου Δήμου Αθαμανίας(δρόμος προς Παλαιοχώρι)»