Πρόσκληση σύγκλησης 11ης/16-06-2020 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 10 ΠΝΠ - ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’)

Καλείστε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα γίνει «δια περιφοράς» την 16η του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 10.00π.μ. και ώρα λήξης 11.00 π.μ., σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, λόγω του κατεπείγοντος των θεμάτων, αλλά και της διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 και τηνπαρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55 Α’/11-3-2020), καθώς και  τις Εγκυκλίους 18318/13-3-2020, 20930/31-03-2020 και 163/33282/29-05-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών. Ακολουθεί ο πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1

Εισήγηση αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2020

Θέμα 2

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου μύλου και χωρητικότητας 12m3»

Θέμα 3

Περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης των Δ.Ε. Αθαμανίας – Δ.Ε. Θεοδωριάνων»

Θέμα 4

Περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης των Δ.Ε. Αγνάντων – Δ.Ε. Μελισσουργών»