Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την: «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικής χαράς, περιορισμένης ενεργειακής κατανάλωσης με όργανα από ανακυκλωμένα υλικά, εκπαιδευτικού χαρακτήρα»

 

 Ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 και 117 του Ν. 4412/2016

για την επιλογή αναδόχου για την:

«Προμήθεια εξοπλισμού παιδικής χαράς, περιορισμένης ενεργειακής κατανάλωσης με όργανα από ανακυκλωμένα υλικά, εκπαιδευτικού χαρακτήρα»

με προϋπολογισμό 72.360,20€ (με ΦΠΑ). Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 και αποτελεί το υποέργο 3 της πράξης με τίτλο «Βιοκλιματική αναβάθμιση πρώην Δημαρχείου Αγνάντων και προσθήκη παιδικής χαράς με ανακυκλώμενα υλικά εκπαιδευτικού χαρακτήρα», ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ: 2017ΣΕ27510094, MIS: 5001122, K.A. 70-7321.009, CPV: 37535200-9, 37416000-7 και 44112200-0.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 70-7321.009 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας του εξοπλισμού παιδικής χαράς περιορισμένης ενεργειακής κατανάλωσης με όργανα από ανακυκλωμένα υλικά, εκπαιδευτικού χαρακτήρα, με βάση τη μελέτη  με  αριθμό  θεώρησης  12/2020  του  Δήμου  Κεντρικών  Τζουμέρκων,  ανέρχεται  στο  ποσό  των 72.360,20 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης  απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, στο Δημαρχείο στο Βουργαρέλι  την 26-05-2020,  ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00πμ  (ημερομηνία  και  χρόνος  διενέργειας  του  διαγωνισμού  &  έναρξη  αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή η 26-05-2020,  ημέρα Τρίτη και ώρα  11:00πμ.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό το αργότερο µέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού και ώρα 14.00 µ.µ..

Η  ανάθεση  θα  γίνει  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 και 117 του Ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται εγγυητική συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από τη υπογραφή της. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τριών μηνών από την  επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Περισσότερες πληροφορίες  μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων επικοινωνώντας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, αρμόδιος υπάλληλος Ιωάννης Μαυρίκης  στο τηλ.  2685360225 και  στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Τα έγγραφα της δημοπρασίας είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : : www.dhmosktzoumerkwn.gr. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων.

 

Σημείωση

 

Σε περίπτωση αποστολής των προσφορών μέσω κούριερ, για την επιβεβαίωση της αποστολής τους και για την έγκαιρη παραλαβή τους πριν την ημερομηνία λήξης (ήτοι την προηγούμενη ημέρα της δημοπρασίας, όπως αναφέρεται στην διακήρυξη), σας παρακαλούμε όπως μας ενημερωσέτε μέσω e-mail ή στο τηλέφωνο 2685360225  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.