Δημοσίευση απόφασης περί μη υπολογισμού προσαυξήσεων τελών λόγω κορωνοϊού

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 88/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Συνεδρίαση δια περιφοράς της 29ης Απριλίου 2020)  εκρίθηκε η μη επιβολή προσαυξήσεων για τους λογαριασμούς ύδρευσης Β' εξαμήνου 2019 έως 30-06-2020. Όσον αφορά τους διακανονισμούς οφειλών θα διατηρηθούν και δεν θα γίνουν προσαυξήσεις από 01-03-2020 έως 30-06-2020.

Επισυνάπτεται η απόφαση με ΑΔΑ: Ω5ΨΡΩΕ2-4ΙΗ.