Πρόσκληση σύγκλησης 7ης/11-05-2020 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Άρθρο 10 ΠΝΠ - ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’)

 

    Καλείσθε σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, η οποία θα γίνει «δια περιφοράς», την 11ηη του μηνός Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα, Ώρα Έναρξης 12.00  και Ώρα Λήξης 13.00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, λόγω του κατεπείγοντος των θεμάτων, αλλά και τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 και την παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55 Α’/11-3-2020), καθώς και  τις Εγκυκλίους 18318/13-3-2020 και 20930/31-03-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών. Ακολουθεί ο πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

1.     

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 20/2020 μελέτης: «Συντήρηση και αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

2.     

ΘΕΜΑ

Περί τροποποίησης της υποβληθείσας αίτησης χρηματοδότησης (ΑΠ 14433/28-02-2020) της Πράξης: «Κατασκευή νέου γηπέδου 5 x 5 Βουργαρελίου

3.     

ΘΕΜΑ

Περί αναμόρφωσης – τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού έτους 2020                                            

4.     

ΘΕΜΑ

Περί σύναψης διαβαθμιδικής σύμβασης συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν. 3852/2020 για την διάθεση τεχνικού προσωπικού για την υλοποίηση του έργου: «Βελτίωση - αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης πρώην Δήμου Αγνάντων»

5.     

ΘΕΜΑ

Περί κοπής πλατάνου πλησίον του Δημοτικού Καταστήματος Αγνάντωντου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

6.     

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ΄ αριθμ. 19/2020 μελέτης: «Συντήρηση νεκροταφείου Καταρράκτη Τ.Κ. Καταρράκτη»του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

7.     

ΘΕΜΑ

Επέκταση Δικτύου ΦΟΠ – Τοποθέτηση Φωτιστικών Σωμάτων στη θέση «Παπούλια» της Τ.Κ. Βουργαρελίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

8.     

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στη θέση “Δρακότρυπα” Τ.Κ. Βουργαρελίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας  

9.     

ΘΕΜΑ

Περί οριστικής παραλαβής του έργου:«Βελτίωση βατότητας εσωτερικής οδοποιίας ΤΚ Βουργαρελίου πλησίον κοιμητηρίου (Περ. Ηπείρου)»

10. 

ΘΕΜΑ

Περί οριστικής παραλαβής του έργου:«Άμεση κατασκευή τοίχου αντιστήριξης-εργασίες οδοποιίας, λόγω κατολισθήσεων και βλαβών εξαιτίας έντονων καιρικών φαινομένων στην Τ.Κ. Βουργαρελίου»

11. 

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής και κατανομής πίστωσης (β’ κατανομή) ποσού 20.159,71 ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2020

12. 

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής ποσού 52,84 ευρώ από το Τμήμα Επιχορηγήσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, για την καταβολή μισθωμάτων(από 1/1/2020 έως 30/4/2020) των σχολικών μονάδων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, έτους 2020