Πρόσκληση σύγκλησης 9ης/04-05-2020 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 10 ΠΝΠ - ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’)

Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την 8η του μηνός Μαΐου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00πμ, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με της σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133) και  του Άρθρου 10 ΠΝΠ - ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’, ως εξής:

 

Θέμα 1

Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών  και κατακύρωση ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης και βενζίνης)

Θέμα 2

Περί σύναψης διαβαθμιδικής σύμβασης συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν. 3852/2020 για την διάθεση τεχνικού προσωπικού για την υλοποίηση του έργου: «Βελτίωση - αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης πρώην Δήμου Αγνάντων»

Θέμα 3

Περί τροποποίησης της υποβληθείσας αίτησης χρηματοδότησης (ΑΠ 14433/28-02-2020) της Πράξης: «Κατασκευή νέου γηπέδου 5 x5 Βουργαρελίου»

Θέμα 4

Περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης για ζημιά που υπέστη η οικία του Παύλου Αντωνίου του Ιωάννη από πτώση δένδρου

Θέμα 5

Περί εισήγησης αναμόρφωσης – τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2020