Πρόσκληση σύγκλησης 8ης/04-05-2020 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 10 ΠΝΠ - ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’)

   

Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την 4η του μηνός Μαΐου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00πμ, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με της σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133) και  του Άρθρου 10 ΠΝΠ - ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’, ως εξής:

 

Θέμα 1

Περί έγκρισης πρακτικών ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων (πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου θέρμανσης)