Πρόσκληση σύγκλησης 6ης/29-04-2020 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Άρθρο 10 ΠΝΠ - ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’)

    Καλείσθε σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,η οποία θα γίνει «δια περιφοράς», την 29ηη του μηνός Απριλίου 2020, ημέρα Τετάρτη, Ώρα Έναρξης 12.00  και Ώρα Λήξης 13.00 μ.μ.,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, λόγω του κατεπείγοντος των θεμάτων, αλλά και τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 και τηνπαρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55 Α’/11-3-2020), καθώς και  τις Εγκυκλίους 18318/13-3-2020 και 20930/31-03-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.Ακολουθεί ο πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.     

ΘΕΜΑ

Περί μη υπολογισμού προσαυξήσεων τελών  λόγω κορωνοϊού

2.     

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 2: «Διαμόρφωση χώρου παιδικής χαράς περιορισμένης ενεργειακής κατανάλωσης με όργανα από ανακυκλωμένα υλικά εκπαιδευτικού χαρακτήρα, στον οικισμό Αγνάντων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» της Πράξης: «Βιοκλιματική αναβάθμιση πρώην Δημαρχείου Αγνάντων και προσθήκη παιδικής χαράς με ανακυκλωμένα υλικά εκπαιδευτικού χαρακτήρα» με Κωδικό ΟΠΣ 5001122 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

3.     

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συνδρομή μέλους (Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων) στο Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της Ελλάδας

4.     

ΘΕΜΑ

Περί αναμόρφωσης – τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού έτους 2020

5.     

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου Αθαμάνιο – Θεοδώριανα, στη θέση Αγία Κυριακή»

6.     

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης λόγω έντονων βροχοπτώσεων και ισχυρών ανέμων (Απόφαση Δημάρχου 1222/10-04-2020)

7.     

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης και έγκριση δαπάνης για την ανάθεση του έργου: «Επισκευή στέγης δημοτικού κτηρίου κεντρικής πλατείας Αγνάντων ΤΚ Αγνάντων (κατεπείγουσα ανάγκη)»

8.     

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής της ένταξης μελετών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας στο πρόγραμμα «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των ΟΤΑ» (Α΄Δράση)

9.     

ΘΕΜΑ

Χορήγηση βεβαίωσης κατά το άρθρο 4 Π.Δ. 6.12.1982/ΦΕΚ 588-Δ-1982, κατόπιν αιτήματος του Σαμέντζα Κωνσταντίνου

10. 

ΘΕΜΑ

Περί μίσθωσης τμήματος πλατείας στον οικισμό Παλαιοκάτουνο της Τ.Κ. Παλαιοκατούνου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

11. 

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πρότασης κ. Τυροδήμου Δήμητρας κατοίκου Ανεμμορράχης περί εικαστικής παρέμβασης

12. 

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, για την πληρωμή προστίμου