Πρόσκληση σύγκλησης 7ης/29-04-2020 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 10 ΠΝΠ - ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’)

Θέμα 1

Εισήγηση αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2020

Θέμα 2

Περί έγκρισης της υπ΄ αριθμ. 16/2020 μελέτης τίτλου: «Προμήθεια  εξοπλισμού  βιωματικής  αναψυχής  ανηλίκων  Δήμου  Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 3

Περί έγκρισης σύναψης προγραμματικών συμβάσεων

Θέμα 4

Περί μίσθωσης τμήματος πλατείας Αγίων Αναργύρων οικισμού Παλαιοκατούνου ΤΚ Παλαιοκατούνου

Θέμα 5

Περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή προστίμου

Θέμα 6

Περί έγκρισης προϋπολογισμού ΝΠΔΔ Πολιτιστικού και Αθλητικού Κέντρου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων