Πρόσκληση σύγκλησης 5ης/31-03-2020 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Άρθρο 10 ΠΝΠ - ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’)

 

 1.  

ΘΕΜΑ

Αποδοχή πίστωσης ποσού 10.000,00€ από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», για προμήθειες υλικού, για την παροχή μέσων προστασίας των εργαζομένων, καθώς και λοιπών υπηρεσιών συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19

 

 1.  

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης και συγκεκριμένα για την ανάθεση της υπηρεσίας απολύμανσης στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό COVID -19 (Υπ' αριθμ. 972/17-03-2020 Απόφαση Δημάρχου)

 

 1.  

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή πεζογέφυρας στη θέση “Σκαντέϊκα” στoν ποταμό Μελισσουργιώτη στην T.Κ. Μελισσουργών» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας  

 

 1.  

ΘΕΜΑ

Περί παραχώρησης σε κοινή χρήση τμήματος οικοπέδου στον οικισμό Αγνάντων, Τ.Κ. Αγνάντων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

 

 1.  

ΘΕΜΑ

Περί  υπογραφής νέας σύμβασης με τον ΔΕΔΔΗΕ, για τον Φωτισμό Οδών, Πλατειών και λοιπών υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας, με τη χρήση του Εναερίου Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

 

 1.  

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης υλοτόμίας: ενός (1) ατόμου πεύκου στην θέση «Ιατρείο» της Τ.Κ. Λεπιανών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

 

 1.  

ΘΕΜΑ

Ανάκληση της 486/2019 Απόφασης με τίτλο: Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ για το έργο: «Βελτιωτικά έργα υποδομής στην Τ.Κ. Γραικικού και κιγκλιδώματα πλατείας οικισμού Άνω Γραικικού» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

 

 1.  

ΘΕΜΑ

Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

 

 

 1.  

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Αγ. Χαραλάμπους της Τ.Κ. Κάτω Αθαμανίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας  

 

 1.  

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εσωτερική οδοποιία της Τ.Κ. Κάτω Αθαμανίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας  

 

 1.  

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εργασίες αποπεράτωσης κοινοτικού κτηρίου της Τ.Κ. Μικροσπηλιάς» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας  

 

 1.  

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 10/2020 του έργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης, προς αποφυγήν κατολισθήσεων και καταπτώσεων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, στον οικισμό “Κορακάδα” της Τ.Κ Αθαμανίου» του Δήμου Κενττρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας  

 

 1.  

ΘΕΜΑ

Περί αναμόρφωσης – τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού έτους 2020

 

 1.  

ΘΕΜΑ

Περί ανάθεσης στην Τράπεζα Πειραιώς ταυτότητας οφειλής επί των λογαριασμών ύδρευσης  του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

 

 1.  

ΘΕΜΑ

Περί  αυτοδίκαιης παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης για την προστασία υδραύλακα στον οικισμό Σγάρα της Τ.Κ. Αγνάντων» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

 

 1.  

ΘΕΜΑ

Περί  αυτοδίκαιης παραλαβής του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία οδών στην  Τ.Κ. Καταρράκτη» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

 

 1.  

ΘΕΜΑ

Περί  αυτοδίκαιης παραλαβής του έργου: «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στην  Τ.Κ. Κάτω Γραικικού» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

 

 1.  

ΘΕΜΑ

Περί  αυτοδίκαιης παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση στέγης πρώην Δημοτικού Σχολείου οικισμού Αγορασιάς και Επισκευή τοιχίου νεκροταφείου Αγ. Χαραλάμπους στην Τ.Κ. Κάτω Αθαμανίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

 

 1.  

ΘΕΜΑ

Περί  αυτοδίκαιης παραλαβής του έργου: «Βελτίωση βατότητας προσβάσεων σχολικού συγκροτήματος στην  Τ.Κ. Κάτω Αγνάντων» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

 

 1.  

ΘΕΜΑ

Περί  αυτοδίκαιης παραλαβής του έργου: «Συντήρηση – Αποκατάσταση προσβάσεων Ι. Μ. Χρυσοσπηλιώτισσας στην Τ.Κ. Γραικικού» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

 

 1.  

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ του έργου: «Βελτιωτικά έργα υποδομής στην Τ.Κ. Γραικικού και κιγκλιδώματα πλατείας οικισμού Άνω Γραικικού» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

 

 1.  

ΘΕΜΑ

Περί πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για κάλυψη κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων ή εποχικών αναγκών (4 εργάτες καθαριότητας)   

 

 1.  

ΘΕΜΑ

Ανάκληση της 428/2019 Απόφασης με τίτλο: «Περί ανανέωσης σύμβασης παραχώρησης (μίσθωσης) κοινοτικού ύδατος για εμφιάλωση και εμπορία, μεταξύ της εταιρείας εμφιάλωσης νερού “NΕΡΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ” στην Τ.Κ. Μελισσουργών»  και  του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας