Ο κ. Παναγιώτης Τσαλοκώστας ορίζεται νέος αντιδήμαρχος στο Δήμο

κ. Τσαλοκώστας Παναγιώτης του Γεωργίου ορίζεται νέος Αντιδήμαρχος του Δήμου Κ. Τζουμέρκων και του μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες που ασκούσε μέχρι τώρα η κα. Καραγιάννη Ευαγγελή του Γεωργίου ως εξής:

α.  Καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

·         Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

·         Πολιτιστικών εκδηλώσεων-Αθλητισμού-Νεολαίας

·         Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για τις δημοτικές ενότητες Αθαμανίας και Θεοδωριάνων

·         Ύδρευση- αποχέτευση για τις Δημοτικές Ενότητες Αθαμανίας και Θεοδωριάνων

·         Έκδοση αδειών Πολιτικών Γάμων (η τέλεσή τους θα γίνεται από το Δήμαρχο)

β.  Κατά τόπο στις δημοτικές ενότητες Αθαμανίας και Θεοδωριάνων τις εξής αρμοδιότητες :

·         Υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των δημοτικών ενοτήτων

·         Μέριμνα για καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις δημοτικές ενότητες

·         Παρακολούθηση εξέλιξης έργων και εργασιών που εκτελούνται στις δημοτικές ενότητες

·         Τη συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους

 

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Τσαλοκώστα Παναγιώτη του Γεωργίου, η αρμοδιότητές του  θα ασκούνται  από τον Αντιδήμαρχο κ. Σιμόπουλο Νικόλαο του Ελευθερίουκαι αντίστροφα.