Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για την: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα απόοικονομικήάποψη προσφοράβάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 και 27 του Ν. 4412/2016

για την επιλογή αναδόχουγια την:

«Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού

του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

 

με προϋπολογισμό 207.782,19€ (με ΦΠΑ). Η προμήθεια χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ: 2017ΣΕ05500010 και CPV: 34921000-9, 34113200-4, 42415100-9, 34144420-8,  43313100-1, 34113000-2. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 70-7135.006 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, με βάση τη μελέτη  με  αριθμό  θεώρησης  83/2019  του  Δήμου  Κεντρικών  Τζουμέρκων,  ανέρχεται  στο  ποσό  των 207.782,19ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή  για την υποβολή προσφοράς .

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

Οιοικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασίασύναψης της παρούσας σύμβασης  απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Ο διαγωνισµός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Οι συστημικοί αριθμοί ανά ομάδα είναι οι εξής:

92635 «Ομάδα Α: Ειδικό όχημα και συνοδευτικός εξοπλισμός»

92567 «Ομάδα Β: Καλαθοφόρο όχημα»

92632 «Ομάδα Γ:  Συνοδευτικός εκχιονιστικός εξοπλισμός»

92634 «Ομάδα Δ: Συνοδευτικός εξοπλισμός εκσκαφέα φορτωτή»

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 10/06/2020, ημέρα Τετάρτη (καταληκτική ημερομηνία) και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 14:00:00μμ, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16/06/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00:00 π.μ.

Η  ανάθεση  θα  γίνει  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 και 27 του Ν. 4412/2016.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς,  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού  ίσου με το 2% (δύο επί της εκατό) του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α.  ευρώ ως εξής:

 

ΤΜΗΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1 - ΟΜΑΔΑ Α

ΕΙΔΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

884,80€

ΤΜΗΜΑ 2 - ΟΜΑΔΑ Β

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ

2.006,52€

ΤΜΗΜΑ 3 - ΟΜΑΔΑ Γ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

294,00€

ΤΜΗΜΑ 4-  ΟΜΑΔΑ Δ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗ

166,00€

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

3.351,32€

 

 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι  εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.

Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης ορίζεται έως έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και ανάλογα με το ανά ομάδα προμηθευόμενο είδος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από τον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και από την ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής: www.dhmosktzoumerkwn.gr.  

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων.

Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού (διακήρυξη) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω του συστήματος Επικοινωνία, της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΑΚΟΣ