Πρόσκληση σύγκλησης 3ης/26-02-2020 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 26η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 11:00πμ, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με της σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), ως εξής:

 

Θέμα 1

Εισήγηση αναμόρφωσης – τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2020

Θέμα 2

Εισήγηση επί αιτήματος διακανονισμού για την καταβολή μισθώματος Ορειβατικού Καταφυγίου Καταρράκτη

Θέμα 3

Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς

Θέμα 4

Περί λύσης συμφωνητικού μίσθωσης του δημοτικού ακινήτου (οικόπεδο) στην Άρτα

Θέμα 5

Περί ορισμού ορκωτών λογιστών

Θέμα 6

Περί ορισμού δικηγόρου (Α2018/1894/ Κλητήριο θέσπισμα)

Θέμα 7

Περί ορισμού δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης επί του θέματος της Αλιευτικής Τουριστικής Επιχείρησης Καταρράκτη Α.Ε.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Χρήστος Χασιάκος