Πρόσκληση σύγκλησης 26ης/27-12-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 27η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 13:00μμ, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με της σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), ως εξής:

 

Θέμα 1

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2018 Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 2

Περί έγκρισης Ισολογισμού – Αποτελεσμάτων χρήσεως Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων οικονομικού έτους 2018