Πρόσκληση σύγκλησης 25ης/21-12-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 21η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα  Σάββατο και ώρα 19:00μμ, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με της σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), ως εξής:

 

Θέμα 1

Περί έγκρισης υπαγωγής σε ρύθμιση των οφειλών της εταιρείας «Πηγές Κωστηλάτας ΑΕ»

Θέμα 2

Περί ανάθεσης σε δικηγόρο για την παροχή γνωμοδότησης