Πρόσκληση σύγκλησης 24ης/13-12-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 13η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 19:30μμ, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με της σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), ως εξής:

Θέμα 1

Περί καθορισμού των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικού κτηρίου Ανεμορράχης στην Τ.Κ. Ανεμορράχης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

Θέμα 2

Περί έγκρισης μετακίνησης του Δημάρχου για την εκπροσώπηση του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων στη Γενική Συνέλευση του «Δικτύου μαρτυρικών πόλεων και χωριών της Ελλάδας (Καλάβρυτα)

Θέμα 3

Περί έγκρισης προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης και έγκριση δαπάνης για την ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου στον οικισμό “Τελήσι” (προς οικία Ζορμπά) της Τ.Κ. Αθαμανίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας»

Θέμα 4

Περί απευθείας ανάθεσης του έργου: «Επείγουσες εργασίες επισκευής – αποκατάστασης υδρομαστεύσεων στη θέση Βρυζοκάλαμο και στη θέση Μουρτζιά»

Θέμα 5

Περί έγκρισης δαπάνης και καθορισμού όρων δημοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου/συνοδευτικού εξοπλισμού» με χρηματοδότηση προερχόμενη από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II»