Πρόσκληση σύγκλησης 23ης/13-12-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 13η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 14:30μμ, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με της σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), ως εξής:

 

Θέμα 1

Έγκριση των πινάκων της στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2020 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. 34574/05-07-2018 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών

Θέμα 2

Κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για την τεκμηρίωση των εσόδων και εξόδων έτους 2020, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το Δημοτικό Προϋπολογισμό με βάση το άρθρο 259 του Ν. 3463/2009 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012

Θέμα 3

Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2020 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 4

Εισήγηση αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2019

Θέμα 5

Περί εξειδίκευσης πιστώσεων για την προμήθεια του λευκώματος της Α.Ε.Μ. (Αθλητικής  Ένωσης Μελισσουργιωτών) «Μέλισσα»

Θέμα 6

Περί ακύρωσης των αποφάσεων 160/2019 και 177/2019 της Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα 7

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αλλαγή όρων σύμβασης μίσθωσης, καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (στην κεντρική πλατεία Αγνάντων) της κας ΠαπαθανάσηΕυανθίας

Θέμα 8

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της υπεκμίσθωσης καταστήματος στην Τ.Κ. Αγνάντων του ∆ήµουΚεντρικών Τζουµέρκων

Θέμα 9

Περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την μίσθωση μηχανήματος για την αντιμετώπιση έκτακτης λόγω κατολίσθησης με πτώση βράχων και διακοπής κυκλοφορίας προς το Τουριστικό Περίπτερο Καταρράκτη ΤΚ Καταρράκτη (Απόφαση Δημάρχου 6599/28-11-2019)